Dz.U.04.167.1747

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

(Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.)

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej "izbami", w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Działające w izbie składy orzekające podejmują uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia składów orzekających mogą odbywać się poza siedzibą izby.

2. Uchwały składów orzekających:

1) zapadają większością głosów;

2) zawierają uzasadnienie;

3) podpisuje przewodniczący składu.

§ 3. W izbie tworzy się wydziały:

1) kontroli gospodarki finansowej;

2) informacji, analiz i szkoleń.

§ 4. 1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi";

2) opracowywanie projektu planu kontroli;

3) opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;

2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;

3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby.

3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej "ustawą".

4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.

5. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:

1) przygotowywanie ramowego planu pracy izb;

2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;

3) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy;

4) przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;

6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;

7) przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;

8) współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;

9) opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.

§ 6. Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i informacyjnych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.

§ 7. Podmiot sprawujący nadzór nad izbami w szczególności:

1) na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy, opracowuje projekt zbiorczego budżetu izb i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

2) informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej;

3) przygotowuje wnioski o powołanie i odwołanie prezesów izb, ich zastępców oraz członków kolegium.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 3, poz. 34).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH, ICH SIEDZIB, SIEDZIB ZESPOŁÓW ZAMIEJSCOWYCH, LICZBY CZŁONKÓW KOLEGIUM ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA IZB OBRACHUNKOWYCH

Lp.

Nazwa i siedziba regionalnej izby obrachunkowej

Siedziby zespołów zamiejscowych

Terytorialny zasięg działania regionalnej izby obrachunkowej

Liczba członków kolegium

1

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie

Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Płock, Radom

województwo mazowieckie

27

2

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Białymstoku

Łomża, Suwałki

województwo podlaskie

13

3

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Bydgoszczy

Toruń, Włocławek

województwo kujawsko-pomorskie

13

4

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Gdańsku

Słupsk

województwo pomorskie

11

5

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Katowicach

Bielsko-Biała, Częstochowa

województwo śląskie

17

6

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Kielcach

Sandomierz

województwo świętokrzyskie

9

7

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Krakowie

Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim

województwo małopolskie

17

8

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Lublinie

Biała Podlaska, Chełm, Zamość

województwo lubelskie

17

9

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Łodzi

Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice

województwo łódzkie

17

10

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Olsztynie

Elbląg

województwo warmińsko-mazurskie

11

11

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Opolu

województwo opolskie

9

12

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Poznaniu

Kalisz, Konin, Leszno, Piła

województwo wielkopolskie

21

13

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Rzeszowie

Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg

województwo podkarpackie

17

14

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Szczecinie

Koszalin

województwo zachodniopomorskie

11

15

Regionalna Izba Obrachunkowa

we Wrocławiu

Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych

województwo dolnośląskie

17

16

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Zielonej Górze

Gorzów Wielkopolski

województwo lubuskie

9

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI

1. Inspektorzy regionalnej izby obrachunkowej przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określającego nazwę jednostki kontrolowanej oraz zakres i orientacyjny czas trwania kontroli.

2. Imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli wystawia prezes izby lub jego zastępca.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej, a także poza siedzibą, szczególnie gdy wymaga tego badanie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej.

5. Inspektor dokonuje ustaleń kontroli na podstawie dokumentacji gospodarki finansowej i rzeczowej oraz zgromadzonych w toku kontroli informacji.

6. Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przechowywana jest w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym.

7. Podczas czynności kontrolnych inspektor może informować kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych w toku kontroli uchybieniach i nieprawidłowościach.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektora oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, skarbnika (głównego księgowego) oraz osób udzielających informacji,

6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych,

7) stwierdzone podczas kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w zakresie zgodności z prawem, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków oraz wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

8) informację o sporządzeniu załączników do protokołu oraz ich wyszczególnienie,

9) informację o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

10) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu,

11) datę i miejsce podpisania protokołu,

12) podpis inspektora przeprowadzającego kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej oraz skarbnika (głównego księgowego) lub ich zastępców na każdej stronie protokołu.

10. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor kontroli może zwołać w siedzibie jednostki kontrolowanej naradę w celu omówienia wyników kontroli, ustalając jej termin i uczestników.