W skład kolegium izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby, przyjętej w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jego składu. Połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorząądu terytorialnego.

Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy. Charakter członkostwa określa Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby. Etatowego członka kolegium powołuje się na czas nieokreślony. Pozaetatowego członka kolegium powołuje się na 6-letnią kadencję.

 

 

Skład Kolegium RIO w Lublinie:

 

Prystupa Piotr - Przewodniczący Kolegium (Prezes Izby)

Kołodziej Dariusz - członek Kolegium (zastępca Prezesa Izby)

 

Błaszko Adam - członek Kolegium

Giryluk Renata - członek Kolegium

Irobi Jolanta - członek Kolegium

Janik Joanna - członek Kolegium

Kotowska Renata - członek Kolegium

Makowska Monika - członek Kolegium

Malec Magdalena - członek Kolegium

Pękała Agnieszka - członek Kolegium

Siek Aneta - członek Kolegium

Strzemecka Mirosława - członek Kolegium (nieetatowy)

Tkaczuk Urszula - członek Kolegium (nieetatowy)

Woźniak Julita - członek Kolegium

Wydrych Mirosław - członek Kolegium

 

Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.

Członkiem kolegium może zostać osoba, która:

-         posiada pełną zdolność do czynności prawnych

-         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych

-         ukończyła magisterskie wyższe studia prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub posiada stopień naukowy w jednej z tych dziedzin wiedzy

-         posiada co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych

-         nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Odwołanie członka kolegium następuje w przypadku:

-         złożenia rezygnacji ze stanowiska,

-         utraty co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 8

-         stwierdzenia powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania obowiązków lub uchylania się od ich wykonania.

Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

-         ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie dokona tego do 31 marca roku budżetowego

-         orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń

-         rozpatrywanie odwołań od wydanych przez składy orzekające izby opinii w sprawach dotyczacych projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego, informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, sprawozdań z wykonania budżetu

-         przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby

-         uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy

-         przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli

-         rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystapieniach pokontrolnych

-         opiniowanie kandydatów na członków kolegium

-         wybór kandydata na prezesa izby

-         uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby

-         podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

    

      

Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków kolegium izby. W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu określonego w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana. Posiedzenia kolegium izby zwołuje prezes izby w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prezes izby zwołuje kolegium także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Posiedzeniu kolegium przewodniczy prezes izby, a w przypadku jego nieobecności - zastępca prezesa izby lub wyznaczony przez prezesa członek kolegium. Rozstrzygnięcia nadzorcze, postanowienia i opinie kolegium w sprawach objętych ustawą są podejmowane w formie uchwał. Uchwały kolegium podpisuje osoba przewodnicząca w jego posiedzeniu. Z posiedzenia kolegium izby sporządza się protokół.