W skład kolegium izby wchodz± prezes izby jako przewodnicz±cy kolegium oraz pozostali członkowie. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby, przyjętej w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jego składu. Połowę składu kolegium izby stanowi± członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowi±ce jednostek samorz±du terytorialnego.

Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy. Charakter członkostwa określa Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby. Etatowego członka kolegium powołuje się na czas nieokreślony. Pozaetatowego członka kolegium powołuje się na 6-letni± kadencję.

 

 

Skład Kolegium RIO w Lublinie:

 

Grz±dka Jacek - Przewodnicz±cy Kolegium (Prezes Izby)

Prystupa Piotr - członek Kolegium (z-ca Prezesa Izby)

Błaszko Adam - członek Kolegium

Cichoń Dorota - członek Kolegium

Giryluk Renata - członek Kolegium

Irobi Jolanta - członek Kolegium

Janik Joanna - członek Kolegium

Kołodziej Dariusz - członek Kolegium

Malec Magdalena - członek Kolegium (nieetatowy)

Pękała Agnieszka - członek Kolegium

Siek Aneta - członek Kolegium

Strzemecka Mirosława - członek Kolegium

Tkaczuk Urszula - członek Kolegium

WoźĽniak Julita - członek Kolegium

Wydrych Mirosław - członek Kolegium

 

Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych s± niezawiś¶li i podlegaj± jedynie ustawom.

Członkiem kolegium może zostać osoba, która:

-         posiada pełn± zdolno¶ść do czynno¶ści prawnych

-         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych

-         ukończyła magisterskie wyższe studia prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub posiada stopień naukowy w jednej z tych dziedzin wiedzy

-         posiada co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach zwi±zanych z funkcjonowaniem samorz±du terytorialnego lub finansów publicznych

-         nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umy¶ślnej.

Odwołanie członka kolegium następuje w przypadku:

-         złożenia rezygnacji ze stanowiska,

-         utraty co najmniej jednego z warunków okreś¶lonych w ust. 8

-         stwierdzenia powtarzaj±cego się naruszania prawa podczas wykonywania obowi±zków lub uchylania się od ich wykonania.

Do wył±cznej właś¶ciwoś¶ci kolegium izby należy:

-         ustalanie budżetu jednostki samorz±du terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych w przypadku, gdy jednostka samorz±du terytorialnego nie dokona tego do 31 marca roku budżetowego

-         orzekanie o nieważnoś¶ci uchwał i zarz±dzeń

-         rozpatrywanie odwołań od wydanych przez składy orzekaj±ce izby opinii w sprawach dotycz±cych projektów budżetów jednostek samorz±du terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorz±du terytorialnego, informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, sprawozdań z wykonania budżetu

-         przyjmowanie sprawozdań z działalno¶ści kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby

-         uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy

-         przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli

-         rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wyst±pieniach pokontrolnych

-         opiniowanie kandydatów na członków kolegium

-         wybór kandydata na prezesa izby

-         uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby

-         podejmowanie uchwał w innych sprawach, okre¶ślonych w odrębnych przepisach.

    

      

Uchwały kolegium izby zapadaj± bezwzględn± większości± głosów w obecno¶ści co najmniej 1/2 liczby członków kolegium izby. W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu określonego w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana. Posiedzenia kolegium izby zwołuje prezes izby w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prezes izby zwołuje kolegium także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Posiedzeniu kolegium przewodniczy prezes izby, a w przypadku jego nieobecności - zastępca prezesa izby lub wyznaczony przez prezesa członek kolegium. Rozstrzygnięcia nadzorcze, postanowienia i opinie kolegium w sprawach objętych ustaw± s± podejmowane w formie uchwał. Uchwały kolegium podpisuje osoba przewodnicz±ca w jego posiedzeniu. Z posiedzenia kolegium izby sporz±dza się protokół.