W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie działają składy orzekające, złożone z trzech członków Kolegium. Składy orzekające i przewodniczącego składu wyznacza prezes izby.

Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach określonych ustawowo, dotyczących:

 

- możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ufp, a także wykupu papierów wartościowych (opinia wydawana jest na wniosek organu wykonawczego jst)

- możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

- planowanej kwoty długu

- przedkładanych projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z uzasadnieniem

- przedkładanych przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast oraz przez zarządy powiatów i województw sprawozdaniach z wykonania budżetu

- wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady o nieudzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium

- przedkładanych projektów uchwał o wieloletniej prognozie finansowej

- programów postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.