Dz.U.04.130.1396

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Na podstawie art. 15a ust. 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa w szczególności:

1) wzór ogłoszenia o konkursie na kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej;

2) termin, w jakim powinno nastąpić ogłoszenie konkursu;

3) terminy zgłaszania kandydatów na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej;

4) etapy postępowania konkursowego;

5) tryb postępowania odwoławczego.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) konkurs - konkurs na kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej;

3) kandydat - kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej;

4) komisja - komisję konkursową powołaną do wyłonienia kandydatów;

5) izba - regionalną izbę obrachunkową.

§ 3. Konkurs przeprowadza się w przypadku:

1) wakatu na stanowisku etatowego członka kolegium;

2) upływu 6-letniej kadencji pozaetatowego członka kolegium lub wakatu po nim.

§ 4. 1. Ogłoszenie konkursu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powstania wakatu na stanowisku członka kolegium izby lub od daty utworzenia nowego stanowiska. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

§ 5. 1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają oferty w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

2. W przypadku ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko członka kolegium zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, oferty kandydatów zawierające dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie składają tylko organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

§ 6. 1. Komisja przeprowadzająca postępowanie konkursowe rozpoczyna pracę nie później niż 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

2. Do zadań komisji należy:

1) przeprowadzanie postępowania konkursowego, obejmującego następujące etapy:

a) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie,

b) przeprowadzenie konkursu,

c) wybór kandydatów;

2) zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania konkursowego;

3) przygotowanie testu kwalifikacyjnego.

3. W celu wykonania zadań określonych w ust. 2 komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

4. W przypadku zmiany składu komisji, z przyczyn określonych w art. 15a ust. 5 ustawy, dotychczasowe czynności komisji wymagają powtórzenia.

§ 7. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, zawierający przebieg obrad komisji i jej ustalenia, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. Przewodniczący komisji ustala harmonogram prac komisji oraz sporządza, w oparciu o protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z każdego etapu postępowania konkursowego.

3. Obsługę kancelaryjną prac komisji zapewnia biuro izby, w której przeprowadzany jest konkurs.

§ 8. 1. Komisja sprawdza, czy złożone oferty zawierają wszystkie wymagane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy zostały złożone w terminie, a następnie rozstrzyga o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie.

2. W uchwale w sprawie niedopuszczenia kandydata do udziału w konkursie komisja wskazuje przyczynę takiego rozstrzygnięcia.

3. W przypadku złożenia do kolegium izby odwołania kandydata od uchwały, o której mowa w ust. 2, postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. Przewodniczący komisji przedstawia kolegium izby dokumentację przebiegu postępowania konkursowego w stosunku do kandydata, który wniósł odwołanie.

§ 9. 1. Kolegium izby po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego podejmuje uchwałę w sprawie odwołania. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia odwołania nie biorą udziału członkowie kolegium będący członkami komisji.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy podejmowaniu przez komisję uchwały w sprawie niedopuszczenia kandydata do udziału w konkursie, kolegium izby unieważnia uchwałą w sprawie odwołania uchwałę komisji, o której mowa w § 8 ust. 2, i zobowiązuje komisję do niezwłocznego ponownego rozstrzygnięcia o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie.

3. Ponowne rozstrzygnięcie komisji o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie jest ostateczne.

§ 10. 1. W przypadku dopuszczenia do konkursu mniej niż dwóch kandydatów prezes izby niezwłocznie ogłasza nowy konkurs.

2. Jeżeli do nowego konkursu, o którym mowa w ust. 1, dopuszczono co najmniej jednego kandydata, kolejnego konkursu nie ogłasza się.

§ 11. Przewodniczący komisji zawiadamia pisemnie kandydatów dopuszczonych do wzięcia udziału w konkursie o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą konkursu.

§ 12. Konkurs składa się z dwóch części:

1) część pierwsza - ustalenie spełnienia przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) część druga - test kwalifikacyjny obejmujący sprawdzenie znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania regionalnych izb obrachunkowych.

§ 13. 1. Konkurs przeprowadza się w wydzielonym pomieszczeniu.

2. Przed rozpoczęciem konkursu przewodniczący komisji informuje kandydatów o jego zasadach, w tym o czasie trwania oraz sposobie oceniania kandydatów.

3. Opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się konkurs, jest równoznaczne z jego zakończeniem, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia, przewodniczący komisji może wyrazić zgodę na czasowe opuszczenie przez kandydata pomieszczenia, w którym odbywa się konkurs.

§ 14. 1. W pierwszej części konkursu komisja po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydata oraz przeprowadzeniu z nim rozmowy ocenia, czy spełnia on kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie, w tym także ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażanie myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

2. Komisja dokonuje oceny ogólnych predyspozycji kandydata w skali od 0 do 15. Każdy z członków komisji może przyznać kandydatowi od 0 do 5 punktów. Przyznane w ten sposób punkty są sumowane.

3. Komisja dopuszcza do drugiej części konkursu kandydatów, którzy spełniają kryteria określone w pkt I ogłoszenia o konkursie.

§ 15. 1. W drugiej części konkursu komisja przeprowadza pisemny test kwalifikacyjny, w którym sprawdza stopień znajomości przez kandydata obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania regionalnych izb obrachunkowych.

2. Komisja przygotowuje test kwalifikacyjny zawierający zestaw 50 pytań obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, finansów publicznych, w tym prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych.

3. Zestaw pytań do czasu przedstawienia go kandydatowi jest niejawny. Przewodniczący komisji zapewnia niejawność zestawu pytań.

4. Odpowiedzi udzielone przez kandydata na pytania zawarte w teście kwalifikacyjnym oceniane są przez komisję w skali od 0 do 50. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt.

5. Po sprawdzeniu przez komisję testu kwalifikacyjnego przewodniczący komisji niezwłocznie podaje jego wyniki do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w siedzibie izby.

§ 16. 1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybiera w drodze głosowania kandydatów, którzy zostaną przedstawieni kolegium izby. Wybór dokonywany jest spośród kandydatów, którzy uzyskali w sumie co najmniej 40 punktów w obu częściach konkursu.

2. W przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów co najmniej 40 punktów, prezes izby ogłasza niezwłocznie nowy konkurs.

3. Uchwała w sprawie wyboru kandydata stanowi podstawę do przedstawienia kolegium izby przez przewodniczącego komisji listy kandydatów na członków kolegium.

4. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez komisję uchwały w sprawie wyboru kandydatów, przekazuje kolegium izby listę kandydatów wraz z dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego, obejmującą w szczególności:

1) sprawozdania z każdego etapu postępowania konkursowego;

2) protokoły komisji wraz z treścią podjętych uchwał;

3) opisowe oceny wyłonionych kandydatów.

§ 17. W przypadku złożenia do kolegium izby odwołania kandydata od uchwały komisji w sprawie wyboru kandydatów, kolegium izby zawiesza opiniowanie kandydatów z listy przekazanej przez przewodniczącego komisji.

§ 18. 1. Kolegium izby po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia odwołania nie biorą udziału członkowie kolegium będący członkami komisji.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy przeprowadzaniu postępowania konkursowego, mających wpływ na wynik tego postępowania, kolegium izby zobowiązuje komisję do powtórzenia określonych czynności postępowania konkursowego w stosunku do kandydata, który złożył odwołanie. Przepisy § 11-15 stosuje się odpowiednio.

3. Komisja po powtórzeniu czynności w postępowaniu konkursowym może podjąć uchwałę o uzupełnieniu listy kandydatów przedstawianych kolegium izby. Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.

4. Rozstrzygnięcie podjęte przez komisję w oparciu o powtórzone czynności postępowania konkursowego jest ostateczne.

§ 19. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem skierowania przez prezesa izby do Prezesa Rady Ministrów wniosku o powołanie członka kolegium izby.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

__________

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

w ..........

ogłasza konkurs na kandydata na członka (etatowego, pozaetatowego)* regionalnej izby obrachunkowej

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka izby powinni spełniać następujące kryteria:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV.** Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

pod adresem: Regionalna Izba Obrachunkowa

w ................

ul. ...............

Termin składania ofert - 14 dni*** od daty ukazania się ogłoszenia.

* W zależności od tego, czy konkurs ma wyłonić etatowego, czy pozaetatowego kandydata na członka kolegium, należy wskazać właściwy wariant.

** Punkt IV zamieszcza się tylko w przypadku ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko członka kolegium zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

*** W przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko członka kolegium zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należy podać termin - 30 dni.