Klauzula informacyjna

Rzecznika dyscypliny finansów publicznych
właściwego w sprawach rozpatrywanych przez
Regionalną Komisję Orzekającą
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie,ul. Karłowicza 4, 20 - 027 Lublin;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodo@lublin.rio.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO, nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych realizacji zadań wynikających
   z przepisów prawa;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z treścią art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.