Komunikat

w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

 

 

            Od 1 stycznia 2010 r. regionalne izby obrachunkowe zobowiązane zostały – w myśl art. 13. pkt 11. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – do udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych – na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1. ust. 2. tej ustawy, tj.:

-       jednostek samorządu terytorialnego,

-   związków metropolitalnych,

-       związków międzygminnych,

-       stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,

-       związków powiatów,

-   związków powiatowo-gminnych,

-       stowarzyszeń powiatów,

-       samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,

-       innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

            Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie uprzejmie informuje, że:

1)      będzie udzielała wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych na pisemny wniosek podmiotu wskazanego w art. 1. ust. 2. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, podpisany przez jego kierownika,

2)  wniosek powinien zawierać wskazanie przepisu z zakresu finansów publicznych, budzącego wątpliwości interpretacyjne, z podaniem proponowanego rozwiązania problemu i właściwej oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub przyszłego zdarzenia,

3)  wniosek nie może dotyczyć prośby o wskazanie sposobu rozwiązania konkretnej i indywidualnej sprawy,

4)  wyjaśnienia udzielane przez Izbę nie są wiążące dla wnioskującego o udzielenie wyjaonień, jak również dla Kolegium Izby. Wyjaśnienia nie są bowiem aktami nadzoru.